Input:

Odbitak pretporeza

2.3.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.1 Odbitak pretporeza

Antonio Prtenjača, bacc. porezne struke, Maja Hleb dipl.oec, stalni sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije

Pravo na odbitak pretporeza imaju poduzetnici – obveznici PDV-a, koji obavljaju oporezive isporuke dobara i usluga, uz ispunjenje uvjeta propisanih za odbitak pretporeza. Prema čl. 60 sljedeći uvjeti:

 • - odbitak pretporeza nije isključen
 • - ima račun u vezi s isporukom dobara i usluga, izdan u skladu s odredbama Zakona
 • - za uvezena dobra ima jedinstvenu carinsku deklaraciju u kojoj je naveden kao primatelj ili uvoznik dobara, te u kojoj je iskazan iznos PDV-a koji treba platiti ili je omogućeno njegovo izračunavanje,
 • - kada je obvezan platiti PDV temeljem prijenosa porezne obveze
 • - da iznos obveze PDV-a, kao i sve podatke potrebne za obračun PDV-a na stjecanje dobara unutar EU-a iskaže u prijavi PDV-a iz čl. 85. st. 1 ima račun,
 • - kod plaćenog predujma pretporez se može odbiti, ako je primljeni račun izdan u skladu s čl. 78. st. 1. Zakona.

Porezni obveznik ne može odbiti pretporez sadržan u računima za primljena dobra i obavljene usluge što ih koristi za isporuke dobara i obavljanje usluga:

 • - oslobođenih plaćanja PDV-a u tuzemstvu
 • - u inozemstvu, koje bi prema čl. 39., 40. i 114 u tuzemstvu.

Kod ispostavljanja računa za usluge i isporuke za koje je propisano porezno oslobođenje ne obračunava se PDV, ali poduzetnik koji ih obavlja nema pravo odbitka pretporeza što se odnosi na takve usluge. Slijedom toga, poduzetnik koji obavlja oporezive isporuke i isporuke koje su oslobođene PDV-a, mora izvršiti podjelu pretporeza, te po ulaznim računima za dobra i usluge koje su mu obavljene djelomično za isporuke dobara i obavljanje usluga koje isključuju odbitak pretporeza, može odbiti samo onaj dio pretporeza koji se odnosi na isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza. Iznos pretporeza koji se odnosi na isporuke dobara i usluge za koje je dopušten odbitak, a koji se ne može izravno pripisati tim isporukama na temelju knjigovodstvene i druge dokumentacije, određuje se na godišnjoj razini kao postotak (%) koji se dobije pomoću sljedeće formule:

ukupno isporuke za koje je dopušten odbitak pretporeza (bez PDV-a)

ukupan iznos isporuka (bez PDV-a)

odnosno:

 1. u brojniku: ukupna vrijednost godišnjih isporuka (prometa), bez PDV-a, od transakcija za koje je dopušten odbitak pretporeza,
 2. u nazivniku: ukupna vrijednost godišnjih isporuka (prometa), bez PDV-a, od transakcija uključenih u brojnik i transakcija za koje nije dopušten odbi- tak pretporeza te iznos subvencija, osim onih koje su izravno povezane s cijenom isporuka dobara ili usluga iz čl. 33. st. 1 o PDV-u.

Za izračun razmjernog dijela odnosno postotka (%) prava na odbitak pretporeza u brojniku se navodi ukupna vrijednost godišnjih isporuka (prometa), bez PDV-a, za koje je dopušten odbitak pretporeza, što znači da se u brojnik uključuju:

 • - isporuke na koje se plaća PDV,
 • - sve isporuke za koje je dopušten odbitak pretporeza (npr. najam poslovnog prostora)
 • - isporuke na koje se ne zaračunava PDV, ali za koje nije isključeno pravo na odbitak pretporeza, kao što su izvozne isporuke dobara, isporuke u slobodnu zonu, isporuke dobara/usluga diplomatskim predstavništvima, međunarodnim organizacijama i oružanim snagama drugih država članica NATO- a ili civilnom osoblju koje ih prati te isporuke dobara i usluga u vezi s međunarodnim prijevozom.

U brojnik se ne uključuju:

 • - prolazne stavke,
 • - isporuke dobara koje se ne smatraju isporukama uz naknadu (povremeno davanje poklona u vrijednosti do 160,00 kn, ili davanje uzoraka u razumnim količinama),
 • - isporuke nekretnina koje nisu predmet oporezivanja PDV-om.

Porezni obveznik u nazivnik uključuje:

 • - vrijednost godišnjih isporuka navedenih u brojniku (bez PDV-a),
 • - vrijednost godišnjih isporuka (prometa) za koje nije dopušten odbitak

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: